سیدعلی موسوی

گلر اسبق آسمان مشهد و امید وحدت بیرجند که در تابستان ۱۴۰۰ به پیام پیوست و بهترین لقب او در پیام،شاهین است و مهار توپ های سخت و حساس جزو مهارت های اوست

اسکرول به بالا